The House of Spark bv Terms & Conditions Apply

A copy of our General Terms and Conditions in English can be obtained upon simple request. However, only this Dutch version is legally valid.

 

In summary:

Quote is valid for 30 days.

Invoicing will be done 50% upfront and 50% upon delivery of the assets/services.

For videotracks, invoicing will be done per sprint, with 50% before the start of a sprint and 50% upon delivery of the assets of that particular sprint.

 

Order Payment Terms are 15 Days NET, all currency is EUR, excl. VAT

Pricing includes all used material, preparation & administration. Does not include fuel, parking & crew catering.

All transfer fees must be covered by sender and should be specified upon initiation of the wire transfer.

Any delay in the payment will induce a late payment fee of 5% per month of delay of the total price displayed.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden 

Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met The House of Spark bv, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. 

Artikel 2. Aanbiedingen, offertes en orderbevestigingen 

Alle aanbiedingen en offertes van The House of Spark bv zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na datum van offerte, tenzij anders vermeld. Materiaal, voorbereiding en administratie zijn telkens inbegrepen in het voorstel. Gemaakte transportkosten (aan € 0.37/km), parking en crew catering worden bijgerekend bij de facturatie.

De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd aanvaardt. Elke bestelling of orderbevestiging verbindt de klant. De bestelling wordt uitgevoerd vanaf de ontvangst van het voorschot, tenzij anders en uitdrukkelijk vermeld in de offerte. 

Artikel 3. Annulatie van de bestelling 

De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang The House of Spark bv haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs met een minimum van 300 EUR. 

Artikel 4. Levering 

De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt The House of Spark bv niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst. 

Artikel 5. Betalingsmodaliteiten 

Behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient de klant bij elke bestelling een voorschot te betalen van 50% van het factuurbedrag. De videotracks worden per opnamedag/sprint gefactureerd, met 50% van het bedrag van die specifieke sprint voor aanvang van de opnames en 50% na oplevering van de assets. Alle facturen zijn betaalbaar uiterlijk binnen de vijftien dagen na factuurdatum door overschrijving op het rekeningnummer van The House of Spark bv. 

Bij gebreke aan betaling van de factuur binnen de vooropgestelde termijn is de klant zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest van 5% per maand verschuldigd, met een minimum van 100 EUR., te rekenen vanaf de factuurdatum tot op de dag van de algehele betaling. De intresten worden gerekend van maand tot maand, waarbij elke begonnen maand als een volledige maand zal gelden. De intresten en het schadebeding blijven verschuldigd ook wanneer de laattijdig betaalde factuur enkel in hoofdsom wordt betaald. 

The House of Spark bv behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen factuur heeft betaald. Eventueel toegestane kortingen vervallen bij laattijdige betaling onmiddellijk. 

Artikel 6. Klachten – protest factuur 

Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan de maatschappelijke zetel van The House of Spark bv te worden toegezonden en dit binnen een termijn van acht dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn te lopen op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard. 

Artikel 7. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank 

Het Belgisch recht is van toepassing op de offerten, aanbiedingen, en overeenkomsten van The House of Spark bv. Ingeval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.